top of page

งานออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม

เรามีบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ชำนาญการวิศวะกรออกแบบ งานออกแบบสามารถทำเป็นส่วนของงานวิจัย งานผลิต รวมถึง งานสร้างผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ลูกค้ามีไอเดียสินค้า เราสามารถออกแบบและจบงานถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม คืออะไร

โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมเป็นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการสร้างไอเดีย ความคิดที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาแนวคิดในการผลิต กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นคือการวางแผนเพื่อแปลงแนวคิดให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ และทำให้ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจำวันได้

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ซับซ้อนจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน รวมไปถึงการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การตลาด การเงิน การผลิต และการบำรุงรักษา กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องถูกวางแผนไว้อย่างถูกต้อง ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาสมบูรณ์แบบ

 

วิศวกรผู้เป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นมืออาชีพที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Computer aided design (CAD) เพื่อสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค และกระบวนการผลิตต่างๆ วิศวกรเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่พิมพ์เขียว แนวคิด ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจว่าทำได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม มีหลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Pahl และ Beitz เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่นิยมใช้กัน โดยสามารถแบ่งขั้นตอนในการทำงานออกเป็น 4 ช่วง

 1. กระบวนการวางแผนและการจำแนกรูปแบบ (Planning and task clarification)

  เริ่มจากการวางแผนจากความต้องการของลูกค้า โดยมีข้อมูลจำเพาะจากการวิจัยของฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ โดยวิศวกรผู้เป็นคนออกแบบจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมาย และระบุข้อกำหนดของแบบผลิตภัณฑ์ 
   

 2. สร้างแนวคิดการออกแบบ (Conceptual design)

  คือการสร้างโครงสร้างการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยหาวิธีการที่สามารถอธิบายรูปแบบ หน้าที่การทำงาน โครงสร้างการทำงาน และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ เป็นขั้นตอนที่รวบรวมหลายวิธีการ นำมาประเมินตัวแปรต่างๆ และใช้เกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อให้ได้วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ 
   

 3. การออกแบบเชิงรูปธรรม (Embodiment design)

  หลังจากที่ได้แนวคิดในการออกแบบแล้ว ทีมวิศวกรออกแบบจะต้องทำการกำหนดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน โดยพิจารณาส่วนดีส่วนเสีย และพิจารณาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเมินความเป็นไปได้ที่เหลืออยู่ ซึ่งความสมบูรณ์ของการออกแบบเชิงรูปธรรมนั้นจะต้องมีการตรวจสอบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้แบบร่างขั้นต้นในการผลิต
   

 4. การออกแบบรายละเอียด (Detail design)

  ในขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบ จะเป็นขั้นตอนที่จัดเตรียมรูปแบบ ขนาด และคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเอกสาร โดยจะมีการกำหนดวัสดุที่ใช้ ประเมินต้นทุน ปัญหาการผลิต และข้อมูลที่จำเป็นต่อการผลิตทั้งหมดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากทำการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว จะเข้าสู่การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบจะทำงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน และเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นจะต้องมีการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบและแก้ไขหากมีข้อบกพร่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด

 

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องแปลงแนวคิดให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน โดยวิศวกรออกแบบของบริษัทเรา มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และความต้องการในสังคม เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มิตรดี อินดัสทรี จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในงานผลิตและออกแบบ งานเชื่อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ งาน CNC งานกัด งานกลึง ทุกชนิด สามารถขึ้นงานสำหรับวัสดุ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กสแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง โลหะอื่นๆ และพลาสติก ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้ทีมงานคุณภาพของเราใส่ใจในความละเอียดอ่อนของงานแต่ละประเภท มีความมุ่งมั่นที่จะบริการฉันญาติมิตร และยึดมั่นในความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่ง

การออกแบบผลิตภัณฑ์
bottom of page